Algemene Voorwaarden ANWB Zon

Datum laatste wijziging: 24-08-2023

1. Toepasselijkheid en definities:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van ANWB B.V. (hierna: “ANWB”) ten aanzien van de Propositie ANWB Zon. Door gebruik te maken van de diensten van de Propositie ANWB Zon accepteert de Klant deze algemene voorwaarden. De overeenkomst ten aanzien van de levering en installatie van zonnepanelen wordt gesloten tussen de Klant en de Partnerinstallateur, ANWB is geen partij bij die overeenkomst.

In deze algemene waarden wordt een aantal definities gebruikt, waaronder het volgende wordt verstaan:

- ANWB: ANWB B.V. of een (100%) dochteronderneming van ANWB B.V.;

- Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van ANWB ten aanzien van de propositie ANWB Zon en eventueel een overeenkomst sluit met de Partnerinstallateur;

- Partnerinstallateur: de onderneming die zonnepanelen levert en installeert en die daartoe een offerte aan de Klant uitbrengt;

- Propositie ANWB Zon: De diensten die door ANWB worden aangeboden ten behoeve van het uitbrengen van een offerte door Partnerinstallateur voor de levering en installatie van zonnepanelen. Deze diensten betreffen het voeren van een online adviesgesprek inclusief een dakscan en het versturen van een offerte namens een Partnerinstallateur voor de levering en installatie van zonnepanelen.

2. Dienstverlening Propositie ANWB Zon:

ANWB verzorgt de dakscan en het online adviesgesprek. Op basis van de informatie die daaruit wordt verkregen, stuurt ANWB namens de Partnerinstallateur een (indicatieve) offerte. De Partnerinstallateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de Klant, waaronder de uiteindelijke installatie, facturatie en bijbehorende garantie.

3. Aansprakelijkheid:

Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie aan ANWB voor het uitvoeren van de diensten in het kader van de Propositie ANWB Zon. ANWB neemt uitsluitend een inspanningsverplichting op zich ten opzichte van de Klant. De Klant kan aan (het gebruik van) de uitgevoerde dakscan en het online adviesgesprek geen rechten ontlenen. ANWB beperkt haar aansprakelijkheid uit hoofde van of in verband met de Propositie ANWB Zon, hetzij als gevolg van een onrechtmatige daad, nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, tot directe schade. ANWB is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in elk geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, imagoverlies of verloren gegevens. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van ANWB, ongeacht de rechtsgrond van aansprakelijkheid, beperkt tot een bedrag van maximaal € 500. ANWB geen partij bij de overeenkomst tussen de Klant en de Partnerinstallateur en is derhalve niet aansprakelijk voor de levering en de plaatsing van de zonnepanelen, noch voor eventuele andere tekortkomingen uit hoofde van deze overeenkomst.

4. Annulering:

Klanten kunnen de afspraak ten aanzien van het online adviesgesprek met ANWB en de dakscan altijd kosteloos annuleren. Klanten hebben geen verplichting tot het accepteren van de offerte die ANWB namens de Partnerinstallateur doet.

5. Levering en installatie zonnepanelen:

Voor wat betreft afspraken omtrent de installatie en levering van zonnepanelen verwijst ANWB naar de betreffende offerte van de Partnerinstallateur en de overeenkomst die de Klant (eventueel) sluit met de Partnerinstallateur. In deze overeenkomst staan de afspraken ten aanzien van de mogelijkheid tot annulering, de betalingsvoorwaarden, garantie, service na installatie en dergelijke. Als er na de installatie problemen optreden, kan de Klant rechtstreeks contact opnemen met de Partnerinstallateur.

6. Privacy:

ANWB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacy statement op onze website www.anwb.nl/jouw-privacy.

7. Klachten en geschillenregeling:

Indien de Klant niet tevreden is over de service in het kader van de Propositie ANWB Zon, kan hij of zij een klacht indienen bij de ANWB via zonnepanelen@anwb.nl. De klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld. In het geval van een geschil tussen de Klant en de Partnerinstallateur, wordt de Klant geadviseerd om het geschil eerst bij de Partnerinstallateur te melden. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, kan de Klant contact opnemen met de ANWB voor bemiddeling via zonnepanelen@anwb.nl. Indien bemiddeling niet tot een oplossing leidt, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag. Op deze algemene voorwaarden en de eventuele geschillen die hieruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

8. Intellectueel eigendom:

Alle informatie, documenten, en afbeeldingen op de website zijn eigendom van de ANWB, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming informatie te kopiëren of te verspreiden.

9. Wijzigingen van de algemene voorwaarden:

De ANWB behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Klanten worden hiervan op de hoogte gebracht via onze website of per e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om regelmatig de algemene voorwaarden te controleren.

> Download de algemene voorwaarden